BØRN I RUMÆNIEN
Vort slogan er: ”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”

Navigering:
Startside
Op

V E D T Æ G T E R

for foreningen

 § 1.

Navn, formål og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er:

”Børn i Rumænien – giv dem en fremtid”, og foreningens hjemsted er hos den til enhver tid værende formand.

Stk. 2.  Foreningen har til formål at udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien.

 § 2.

Medlemsforhold

 Stk. 1. Optagelse.

Som medlem kan optages enhver person, som vil medvirke til upolitisk og humanitært arbejde i Rumænien.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af telefonnummer og adresse. Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion.

Udmeldelse finder sted skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af regnskabsåret. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for    foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 3. Kontingentet.

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen for det følgende regnskabsår og indbetales til foreningen senest 14 dage før hvert års generalforsamling.

Stk. 4. Medlemspligter.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

 § 3.

Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave og valg.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Første gang trækkes lod om afgang. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten til førstkommende generalforsamling. Bliver bestyrelsen på mindre end 3 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter general-forsamlingen sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, idet formanden vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslags-givende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage ulønnet arbejdskraft.

  § 4.

Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.  
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:  

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af stemmetællere

  3. Formandens og bestyrelsens beretning

  4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionsberetning til godkendelse

  5. Fastsættelse af det kommende års kontingent

  6. Valg:       a) formand for bestyrelsen, 1 år             d)  revisor

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt

  Stk. 3. Mødeberettigede.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er enhver, der har interesse i foreningens formål.

Stk. 4. Stemmeberettigede.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende regnskabsår senest 14 dage forud for general-forsamlingen, og som har været medlemmer i foreningen i minimum 3 måneder.

Stk. 5. Gennemførelsen.

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne, der ønsket fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe to fuldmagter.

§ 5.

Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 registreret revisor.

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder i samarbejde med den registrerede revisor foreningens årsregnskab.

Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generelforsamlingen bestemmer andet, anbringes i bank eller på giro.

§ 6.

Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 7.

Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8.

Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningsformuen efter bestyrelsen forslag anvendes til andet humanitært arbejde i Rumænien.

§ 9.

Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises  til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. december 1995.


Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den

Bemærk venligst at vedtægtsændringer vedrørende valg af formand til en 2.års periode først kan være gældende fra næste år (2004) da formanden er valgt for 1.år inden vedtægtsændringen.

 
  Send e-mail til birum@birum.dk hvis du vil vide mere om foreningen Børn i Rumænien.
  Send e-mail til web@birum.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted. (Web-master)
Copyright © 2001 Børn i Rumænien. Klik her for yderlig oplysning
Senest opdateret: 17. marts 2003